Gazetecimiz Egekent Öğrenim Birimimizde

Dünya Gazetesi muhabiri Kezban Karabo?a, gazetemiz ve gazetecilik konusunda bizlere yard?mc? olmak üzere birimimize geldi ve sorular?m?z? yan?tlad?.

WhatsApp Image 2018-01-21 at 14.26.17

Neden gazetecilik mesle?ini seçtiniz?

Çünkü yaz? yazmay? ve gözlem yapmay? çok seviyorum. ?nsanlar?n neler yapt?klar?n? merak ediyorum

Hangi ?artlar alt?nda çal???yorsunuz?

Muhabir her ?art alt?nda çal??abilir. Tehlikeli bölgelerde çal??abilir, sava? muhabirli?i yapabilir, ekonomi muhabirli?i yapabilir, çevre muhabirli?i yapabilir. Yani pek çok farkl? alanda çal??abilir.

Bir gazeteci olmak için ne gibi özelliklere sahip olmal?y?z?

Bir kere kitap okumay? çok sevmemiz gerekiyor. Çünkü gazete günlük bir kitap gibidir. Her gün yenilenen bir dergi gibidir. Okula gitmeniz gerekiyor, gazetecilik bölümünü bitirmeniz gerekiyor. Bir de foto?raf makinenizin olmas? gerekiyor.

Nas?l bir ortamda çal???yorsunuz?

Ofis ortam?nda çal???yorum yani bilgisayarlar?n oldu?u, yaz? makinelerinin oldu?u, sayfalar?n haz?rland??? çok kalabal?k bir ortamda çal???yorum.

Biz muhabirlere önerileriniz nelerdir?

Muhabir olan ki?i d??ar?da olur. Sürekli gezer, merak eder. Muhabir ya?ad??? sokakta, çevrede, ?ehirde, ülkesinde neler oluyor bunlar? merak eder. Yaz? yazmak ister ve bunu di?er insanlara aktarmak ister.

Bize vakit ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz…