Antik Şehir Hasankeyf’ten Görüntüler

Renkli Kalemler Batman ekibi olarak okuyucular?m?z için Batman’?n en eski yerle?im yeri olan Hasankeyf’i ziyaret ettik.

Batman, Dicle Nehri’nin tüm ahengiyle usul usul akt??? bir medeniyetler ?ehridir. Bizler de bu muhte?em co?rafyay? sizlerle tan??t?rmamak olmaz diye dü?ündük. Bu nedenle birçok medeniyete kucak açm??, onlara ev sahipli?i yapm??, tarih kokan Hasankeyf’te tarihle bulu?urken siz Renkli Kalemler okuyucular?na da bu antik ?ehri tan?tmak istiyoruz.

Haber için Renkli Kalemler ekibi olarak Batman Ö?renim Birimimizden servise binip yola koyulduk. Batman’dan yar?m saatlik uzakl?kta olan bu antik ?ehre serviste oyunlar oynayarak geldik. On bin y?l öncesinden günümüze gelen Hasankeyf’e vard???m?zda i? makineleri ve kaz? çal??malar?yla kar??la?t?k.

b33f303f-5741-4a97-a7e0-272da0440c46

Hasankeyf’in üzerine baraj yap?laca?? için devam eden kaz? çal??malar?n? üzülerek seyrettik. Baraj çal??malar?n?n ba?lamas? nedeniyle birçok tarihi eserin yeni Hasankeyf’e ta??nd???n? yerel ve ulusal bas?ndan takip ediyor ve biliyorduk. Tamamen baraj alt?nda kalmadan son kez eski Hasankeyf’i ziyaret et-meye f?rsat? da yakalam?? olduk. Dicle Nehri’ne kurulmu? eski Hasankeyf bizi tüm misafirperverli?iyle kar??lad?. Biz de kültür miras?m?z olan Hasankeyf’i zevkle gezdik. Hasankeyf’in müthi? bir tarihi var. Bu antik kentte birçok farkl? dil, din, ?rk ve medeniyet ya?am??. ?ehir kadar ?ehirde ya?ayan insanlar da çok etkileyiciydi. Çok samimi, sevecen insanlarla kar??la?t?k. Hasankeyf’i dola?maya ba?lad???m?zda bizi ilk ma?aralar kar??lad?. Bu ma?aralarda 1990 y?l?na kadar 10 aile ya??yormu?. Hatta gezerken ?u an bile ma?aralar? ev haline getirmeleri dikkatimizi çekti. Günümüz teknolojisinde bu ma?aralarda ya?ayan aileler olabilece?i fikri bizi çok etkiledi.

7f33d6fa-3544-4efb-a0a7-d0aecf3ae748

Hasankeyf’i gezerken oran?n vatanda?lar?yla, esnaf?yla konu?ma f?rsat? da yakalad?k. Hem oturup Hasankeyf’in tad?na vard?k hem de çaylar?-m?z? yudumlarken esnaf bir abiyle sohbet ettik. Bize Hasankeyf hakk?nda bilgiler verdi. Hasankeyf’in köklü ailelerinden gelen Süleyman Abi buraya baraj yap?lmas?na üzüldü?ünü belirterek birçok medeniyete kucak açm?? bu köklü ?ehrin ta??nmamas? gerekti?ine inand???n? söyledi. Hasankeyf’in bir ?ehirden öte a?k oldu?unu sevgiyle dile getirdi. Kentle?me ve medenile?me ad? alt?nda yap?lan çal??malar yüzünden tarihi ?ehrin sular alt?nda kalaca??na üzüldü?ünü söyledi.

Hasankeyf sular alt?nda kalaca?? için baz? tarihi eserler yeni yerine ta??nm??t?. Biz de ta??nm?? olan eserleri yeni yerinde görmeye gittik. Yeni ve eski Hasankeyf aras?nda çok mesafe yoktu. Yeni yerine ta??nm?? olan Zeynel Abidin Bey Türbesi, Artuklu Hamam?, ?mam Abdullah Türbesi, Kale Kap?s? önemli tarihi eserlerindendi. Halen ta??nma i?lemi devam etmekte. Bizim için e?lenceli geçen bu gezi havan?n kararmas?yla bitmek zorunda kald?. Renkli Kalemler ekibi olarak gezimizle ve foto?raflar?m?zda sizlere Hasankeyf’i biraz da olsa ya?atmak istedik.