İnternet haberciliği gazetelerin yerini mi alacak?

internet-haberciligi-gazelerin-yerini-mi-alacakRenkli Kalemler olarak Güne? ve Olu?um gazetelerine yapt???m?z ziyarette internet habercili?i ve gazetecilik hakk?nda sorular?m?z?n cevab?n? bulduk.

TEGV Renkli Kalemler Gaziantep Ekibi olarak 29 Kas?m Cumartesi günü Güne? ve Olu?um gazetelerini ziyaret ettik. Gazete Yaz? ??leri Müdürü Ayd?n Akyürek ve muhabir ?zzettin Encu ile görü?tük.

Bu ziyaretimiz s?ras?nda gazetecilik ile ilgili bilgi ald?k ve gerçek bir gazetenin olu?um a?amalar?n? gördük. Ayr?ca bu ziyaret foto?raf çekimi konusunda baz? yanl??lar?m?z? düzeltmemizi sa?lad?. Pek ço?umuz ileride gazeteci olmaya karar verdik hatta. ?zzettin Encu ile yapt???m?z konu?malar sonucunda bir kez daha anlad?k ki gazetecili?i severek yapmam?z gerekir.

?zzettin Encu’nun dedi?ine göre “Gazetecili?i sevmeden yaparsak zor bir i? olur ama severek yaparsak zevkli bir meslektir. Gazetecilik soru sormakla ve sorunlar? topluma aktarmakla ilgilidir.” Encu ayr?ca, “?nternet gazetecili?i ile gazete haberlerini an?nda insanlara ula?t?rmak mümkün oldu. ?nternet gazetecili?i h?z ça??na uygun bir gazetecilik.” diye belirtti.

Bizim için yararl? bir ziyaret oldu, ayr?ca çok e?lendik. Daha önce internet gazetecili?i ve sosyal medya hakk?nda bilgimiz yoktu. En çok bu konular hakk?nda konu?tuk ve gazetenin internet sitesine nas?l haber yerle?tirilir uygulamal? olarak ö?rendik.